Author
Smith, Jonathan Kennon Thompson,
Publication Details
 circa 1780s-2008.